Nyheter


- for flere oppdaterte nyheter, se https://www.facebook.com/Politijuristene eller twitterkontoene nederst til høyre på siden.

Forhandling av overordnet organisasjonsmodell i politiet (10.02.16)

Felles info fra PJ, NTL, Parat og NPL

Vi har i dag underskrevet protokoll for forhandlinger av overordnet struktur for politidistriktene.

Politijuristene, NTL politiet, Parat i politiet og Norges Politilederlag har kommet til enighet med Politidirektoratet om overordnet organisering for de nye politidistriktene. Politiets Fellesforbund (PF) er uenig i resultatet av forhandlingene og vil kreve mekling.

Forhandlingene har pågått siden oktober 2015 og det sentrale stridsspørsmålet har vært om forhandlingene skal skje sentralt i Politidirektoratet eller lokalt i politidistriktene.

Det ble i dag gjennomført sentrale forhandlinger hvor Politidirektoratet fremla et siste tilbud til overordnet struktur. Tilbudet innebærer to alternativer, ett for de seks største politidistriktene og ett for de fem minste politidistriktene. Oslo politidistrikt vil bli behandlet særskilt på et senere tidspunkt.

Vi har blitt enige med arbeidsgiver om en overordnet organisasjonsmodell med følgende elementer:

· PST

· Felles operativ enhet

· Felles enhet for forebygging og etterforskning

· Felles påtaleenhet

· Felles enhet for sivil rettspleie og forvaltning

· Geografiske driftsenheter (antall og inndeling i geografiske driftsenheter fastsettes senere)

· Politimesterens lederstøtte organiseres i tre lederstøttestaber:

o HR og HMS

o Kommunikasjon

o Virksomhetsstyring

Modellen skal gjelde for følgende politidistrikt: Finnmark, Nordland, Troms, Agder og Møre og Romsdal.

For distriktene Øst, Vest, Sør-Øst, Sør-Vest, Trøndelag og Innlandet deles felles enhet for forebygging og etterforskning i to enheter og felles enhet for sivil rettspleie og forvaltning i to enheter.

Det var viktig for oss å få landet denne saken nå og valgte å aksepterte tilbudet fra arbeidsgiver.

Vi ser frem til å komme videre i reformarbeidet.

Last ned protokoll fra forhandlingene her.

Med hilsen forhandlingsdelegasjonene i Politijuristene, NTL politiet, Parat i politiet og Norges Politilederlag

Krever mekling - politireform på vent. (01.02.16)

Partene i politiet har ikke kommet til enighet i forhandling om overordnet organisasjonsmodell for de nye politidistriktene og Parat, Politijuristene og NTL krever mekling i Justisdepartementet.
Les mer her.
Forhandling om organisasjonsmodell (21.12.15)

Partene i sentralt IDF møttes til forhandlinger om en enhetlig og overordnet organisasjonsmodell for de nye politidistriktene fredag 18. desember. Partene møtes igjen i januar. Øvrige saker på agendaen i sentralt IDF blir utsatt til januar.
Enighet om ny ATB-avtale (15.12.15)
Partene ble i dag enige om inngåelse av ny ATB-avtale for perioden 2016-2017. Dette innebærer at dagens arbeidsplaner kan videreføres etter nyttår.

Pause i ATB forhandlingene (06.11.15)

Politidirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene har siden august forhandlet om ny ATB - avtale. Gjeldende avtale er sagt opp til bortfall fra 1.1.16.

Forhandlingene har vært krevende og partene har stått langt fra hverandre. Arbeidsgiver avsluttet dagens forhandlingsmøte og uttalte at de ville ta en pause i forhandlingene, men presiserte samtidig at vi fortsatt formelt er i forhandlinger.


Arbeidsgiver har sagt opp ATB-avtalen (30.09.15)
Organisasjonene på sentralt nivå og POD startet forhandlingene om ny ATB-avtale 25. august, målet var å være ferdig innen utløpet av september.
Partene trenger mer tid og fortsetter forhandlingene. Det vil bli informert om forhandlingsresultatet når forhandlingene er avsluttet.
Uten avtale vil arbeidsmiljøloven (aml) m/ forskrifter og Hovedtariffavtalen gjelde. Medlemmene anbefales å sette seg inn i aml kap 10 nå.

Nestleder i Justiskomitéen Anders B.
Werp (H) presenterer Nærpoliti-
reformen i Stortinget 10. juni 2015.
(11.06.15)
Nærpolitireformen ble i går vedtatt i Stortinget. Politijuristenes styre stilte mannssterke opp på Tinget. Politijuristene har jobbet mye med Reformen, og opplever at en har hatt reell innflytelse. Neste store politiske prosjekt er Påtaleanalysen. Les alt om Nærpolitireformen her:

(20.04.15)
Nærpolitireformen behandles i Stortinget 10. juni. Den 19.-21. mai arrangerer Politijuristene omstillings-seminar hvor reformen blir debattert. Du kan komme med innspill ved å sende epost til Sverre eller Anders, eller du kan ta kontakt med din lokaltillitsvalgt. Foto: Hans-Petter Skurdal
Ny straffelov (13.03.15)
Politijuristene frykter de ikke får tid til å gjøre jobben sin når ny straffelov innføres fra 1. oktober. - Det viser seg stadig at kapasiteten er dårlig, det så vi sist i Monika-saken, sier leder Sverre Bromander til NRK.
Regjeringen ønsker påtaleanalyse (18.02.15)
Politijuristene er tilfreds med at regjeringen i sin avtale med Venstre er blitt enige om å foreta en mye etterlengtet påtaleanalyse. Politijuristene ønsket dette i høringssvaret til politianalysen høsten 2013.
(03.02.15)

Saksbehandlingstiden i HSPD er 149 dager. Men målepunktet er jo når tiltale tas ut. Deretter fanges ikke saken opp av statistikken. Når saken da blir liggende, som her, blir resultatet strafferabatter, fornærmede som ikke blir ivaretatt - og mislykket oppdragsutførelse. På tide med #påtaleanalyse og mer helhetlige mål i straffesakskjeden.
Nytt styre i Politijuristene Østfold. (08.01.15)
Turnover og perm har skyld i at alle i styret hadde sluttet i Østfold pd. Nå overtar Anette Steen (rutete skjorte) roret. Med seg har hun fra venstre Kirsten W. Gilhuus (sekr.), Lise C. R. Winther, Knut Hymer (vara) og Kristin F. Augedahl. 13 av 37 jurister sluttet i fjor.
Landsmøtet 12. november 2014
Hadia Tajik (bildet) var klar på at det er korrelasjon mellom politijuristenes arbeidsvilkår og borgernes rettssikkerhet. Riksadvokat Tor Aksel Busch og politidirektør Odd Reidar Humlegård, samt mange flere, holdt lange og gode innlegg. Les om hele Landsmøtet her.
8. oktober 2014
Oppretter 69 nye juristjobber
Sverre Bromander: - Dette er tidenes løft for påtalemyndighetene. Dette er et langt skritt i riktig retning. Justisministeren har vist stor handlekraft og tatt tak i det som begynte å bli et alvorlig samfunnsproblem.
11.09.14
Romerikes Blad: Rekordmange saker må vente

-I dag er krisen minst like stor, ja faktisk enda større,

-Vannet renner mye fortere inn, enn hva vi klarer å øse ut. Bunkene med ubehandlede saker bare vokser og vokser sier Jon Letnes, politiadvokat og lokaltillitsvalgt.


11.09.14
Jenny Klinge (Sp) spør
om straffesaksrestanser i Stortinget, og ber om kartlegging av antall saker som er mer enn et år gamle, samtidig som hun peker på at situasjonen for påtalejuristane er kritisk mange stader, med høy turnover og høyt arbeidspress. Justisministeren tar utfordringen på alvor og peker på at restansene øker og kommer med forslag til løsning.
Les mer her:

Enighet om ny omstillingsavtale i politi- og lensmannsetaten.
Avtalen ble publisert 1. september 2014 kl. 15. Avtalen finner du her:
"Prioritering utan pengar" 29.08.14
"Politikarane vil at politiet skal prioritera familievald. Men aktorane får ikkje fleire løyvingar, og sakene hopar seg opp, fortel tillitsvald for Politijuristane i Oslo, Henning Holtaas." Se ukens Dag og Tid
Jon Letnes, Politijuristene Romerike
Foto: Romerikes Blad
Mediesaker uke 28
Mediesaker uke 26
I tillegg er det oppslag i papiravisene på fredag 27. juni, både i VG og Klassekampen. I førstnevnte følges manglende tekniske hjelpemidler opp.
"Slepbare pcer" i påtale i 2014?
(11. juni 2014)
Styret foretok en undersøkelse av samtlige distrikter for å finne ut om påtalejurister har de tekniske hjelpemidlene en trenger. 24 av 27 distrikter responderte, hvilket er meget bra! Klikk her og se hvordan ditt distrikt ligger an. Les mer...
Foto: Wikipedia

Tillitsvalgtsamling 4. og 5. juni '14
Takk til de 20 tillitsvalgte som brukte to dager på å diskutere bedrede lønns- og arbeidsvilkår på Radisson BLU i Oslo4.-5. juni 2014. De 20 fikk også høre Jenny Klinge (Justispolitisk talskvinne, Sp), politidirektør Humlegård, advokat Helene Dorans, tidligere forhandlingssjef i PF Victor-Bjørn Nilsen og Sverre Bromander. Vi brukte også mye tid på gruppearbeid, hvor en av hovedkonklusjonene er at gratisarbeid skjuler budsjettbehov og undergraver lønnsdannelse og bemanning.

Humlegård var opptatt av våre tekniske hjelpemidler, hvilket han syntes var stedvis for svak. I tillegg er han tilhenger av å utvikle politijuristkarrieren. Dette er gledelig. Vi vil fortsette dialogen med ham og HR-direktøren, og vi vil fortsette å være med på å lage karriereløp for jurister i politiet.

Dom i Arbeidsretten (8/5-14)

Det falt dom i Arbeidsretten mandag 5. mai. Organisasjonene mente at hver arbeidstaker hadde krav på 11 timer sammenhengende hvile før ordinært arbeidssett. Politidirektoratet mente at hvilen skulle være 11 timer, men at den ikke trengte å være sammenhengende. Arbeidsretten var enig med Politidirektoratet. Arbeidsretten minnet om at «HMS-hensyn i henhold til formålsbestemmelsen i § 1 etter omstendighetene (vil) kunne medføre at den ansatte har rett til ytterligere hvile enn det som følger av reglene om kompenserende hvile.» Hele dommen ligger her:

Politijuristenes leder
Sverre Bromander
Politijuristene støtter forslaget om hurtigdomstol. 06.05.14
"Politijuristene stiller seg i utgangspunktet meget positive til et slik prøveprosjekt. Et hurtigspor vil fort kunne være til fordel for alle parter i mange saker, slik at også tiltalte kan få gjort opp for seg og slippe å ha en mulig trussel om straff hengende over seg uten å få spørsmålet avklart, og eventuelt må returnere til Norge for å få det avklart, noe som både kan være kostbart og praktisk vanskelig." Mer her:
Politiadvokat Are Frykholm
"En dag på jobben som politijurist" 04.05.14
Les intervju med politiadvokat Are Frykholm på Grønland politistasjon i Oslo politidistrikt i siste nummer av studentmagasinet Pacta. "Det er kjempespennende og gir deg masse erfaring, men det enorme arbeidspresset og lønnen gjør at mange likevel slutter. Det er synd, (...)", sier Are Frykholm.
Politijuristenes prosessfullmektig,
advokat Helene Dorans.
Foto: Anders S. Amundsen
Politijuristene møtte POD i Arbeidsretten 8.-10. april 2014
Politijuristene tok ut søksmål mot POD i fjor høst. Parat, PF og NTL er partshjelpere.

Politijuristenes påstand er at ATB 2013 er å forstå slik at arbeidstaker har krav på 11 timer sammen-hengende hvile før oppstart av ny ordinær 24 timers-periode. Politidirektoratets påstand er at Staten frifinnes. Dom faller 5. mai.

Jenny Klinge (Sp). Foto: Stortinget
Spørretimen i Stortinget 02.04.14: Sps Jenny Klinge stiller spørsmål ved påtalejuristenes situasjon:
"(...)høg turnover og stort arbeidspress hos den enkelte jurist pregar kvardagen(...)" Er statsråden einig i at situasjonen er slik media har formidla, og kva slags tiltak vil statsråden i så fall iverksetje?"
HR-Direktør Karin Aslaksen i Politi-
direktoratet. Foto: POD
27.03.14: "Felles påtalejour" pakkes bort.
HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet (POD) informerte i sentralt IDF at forslaget om "Felles påtalejour", som ble omtalt i VG lørdag 1. mars, nå trekkes. Politijuristene har hele tiden ment at forslaget ville innebære en reell svekkelse av rettssikkerheten og er glade for PODs beslutning.
Åpen høring i Stortingets justiskomité 25. mars 2014

Forvaringsbestemmelsen foreslås endret. Se her:

Sverre Bromander og Anders S. Amundsen møter i høringen. Politijuristenes underlag finner du her:
Akademikernes leder Knut Aarbakke
Foto: Anders S. Amundsen
Juristforbundets tariffkonferanse ble avholdt tirsdag 11. og onsdag 12. mars 2014.
Politijuristene har spilt inn krav til årets forhandlinger, hvor hovedvekt bes lagt på lønnsutvikling hos erfarne politiadvokater og sivile.
HR-direktør Karin Aslaksen
Foto: Anders S. Amundsen
Kurs i håndtering av endringsprosesser, 6.-7. mars på Quality Spa & Resort Son
Bl.a. HR-direktør Karin Aslaksen, Riksadvokaten og advokatene i Juristforbundet holdt foredrag. Kurset var fulltegnet og inneholdt strategiske og rettslige sider ved den kommende omstilling.
Foto: Juristkontakt
Kostbar turnover - Artikkel i Juristkontakt
"Are Frykholm og Kathrine Tonstad er politijurister ved Grønland politistasjon i Oslo. Blant politijuristene ved stasjonen var turnover i fjor på nærmere femti prosent. Det er kostbart - og fører til flere henlagte saker og færre dommer."
23. januar 2014:
Leder Sverre Bromander og nestleder Anders Schrøder Amundsen møter idag direktøren for JUS (Juristenes Utdanningssenter) for å diskutere etter- og videreutdanningstilbud og -muligheter for jurister i politiet og påtalemyndigheten.
21. januar 2014:
Leder Sverre Bromander er på møte i programstyret for endrings-programmet. Agenda: Status i endringsprogrammet, rapporter om responstid og -kvalitet, medarbeiderplattformen mv.

20.januar 2014:
Leder Sverre Bromander på styremøte i Juristforbundet - seksjon Stat.


Fra 16. til 17. januar avholdes årets første sentrale IDF-møte på Holmenkollen Park Hotell. Temaer som skal opp er drøfting og forhandling av opprettelse av FTL IKT og PFT, prosess revidert omstillingsavtale og måling av responstid. Leder Sverre Bromander møter for Politijuristene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Politimesteren i Oslo får ikke høyere lønn
- Denne saken er nok et godt eksempel på at det må være opp til POD å fastsette lønn. Å kunne gjøre dette er et svært viktig styringsverktøy for politiet. Det er altfor mye som styres på politisk nivå i politiet, sier Sverre Bromander, leder i Politijuristene.

Politijuristene

Politijuristene er en medlemsforening for alle jurister ansatt i politiet, namsfogdene og særorgan. Politijuristene er organisert under Norges Juristforbund Stat. Gjennom Norges Juristforbund er vi tilknyttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Politijuristene har ca 900 medlemmer.

Foreningens formål

• Foreningen skal virke til gagn for politiet, bidra i utviklingen av etaten og fremme juristenes og den juridiske profesjons rolle i etaten for derigjennom å styrke rettssikkerheten i alt politiarbeid

• Foreningen skal arbeide for en god og effektiv kriminalitetsbekjempelse

• Foreningen skal arbeide for at medlemmene får en konkurransedyktig lønnsutvikling og gode arbeidsvilkår

• Foreningen skal representere medlemmene i alle typer forhandlinger, prosesser og diskusjoner som er nødvendig for å ivareta deres interesser

• Være et bindeledd mellom medlemmene og Juristforbundets sentrale organer

• Bidra til å realisere forbundets formålsparagraf og prinsipprogram innenfor politiet, les mer.

Tips en venn

Kontakt